OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov

Ako nakupovať

Tovar je možné objednať kedykoľvek. Tovar si môžete vybrať podľa ketegórií, ktoré nájdete na ľavej lište, alebo cez hornú lištu, kde kliknete na ponuku o ktorú máte záujem.

Objednáva sa pridaním požadovaného tovaru do košíka spolu s množstvom. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť všetky požadované údaje na doručenie zásielky.

Zmena objednávky, storno

Objednávku môžete zmeniť jedine telefonicky alebo emailom, pokiaľ zásielka nebola zbalená a expedovaná. Kontakt nájdete na web stránke. V prípade, ak bola objednávka uhradená vopred na účet a tovar nie sme schopní dodať alebo príde k stornu objednávky, suma bude poukázaná späť na bankový účet odosielateľa do 15 dní.

Dostupnosť tovaru

Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a  vtedy bude objednávka vybavená

v najbližšom možnom termíne.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Rovnako sa môže kupujúci telefonicky opýtať na presnú dostupnosť vybraného tovaru.

Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

Platba

Pri objednávaní tovaru zo stránky shopmobil.sk existujú dve možnosti úhrady:

1.úhrada dobierkou: po objednaní Vám bude tovar ihneď odoslaný a zaplatíte ho ako dobierku na pošte.

2.úhrada vopred na bankový účet: v tomto prípade Vám po objednaní tovaru pošleme informácie prevodu na mail a sumu uhradíte v prospech nášho účtu. Po prijatí platby si tovar môžete vyzdvihnúť, alebo Vám bude tovar odoslaný cez slovenskú poštu, pričom ušetríte z ceny poštovného.Ceny sú koncové, dodávaťel nieje platcom Dph


Doručenie tovaru

O stave objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky.

Tovar zasielame Slovenskou poštou 1.triedou a je poistený do výšky ceny tovaru. Pri objednaní tovaru v rámci SR, Vám bude tovar doručený na adresu do 24 hodín, najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade predĺženia času doručenia Vás budeme predom kontaktovať na telefonický alebo emailový kontakt, ktorý ste uviedli v objednávke.

Osobný odber u predávajúceho je možný až potom, ako Vám príde informácia emailom, že tovar máte pripravený, alebo nás pred vyzdvihnutím kontaktujte telefonicky na čísle: 0902 404 405

Pri zasielaní tovaru do zahraničia - Česká republika, platia odlišné podmienky. Všetky objednávky je potrebné uhradiť platbou vopred na bankový účet. Prepočet sumy dostanete emailom. Po pripísaní platby na účet Vám tovar odošleme.      

Náklady na dodanie tovaru

-na dobierku: 4€ až 6

-bez dobierky: 2€ až 3

-zásielky do ČR: 10-12

-osobný odber: bezplatne

Poplatky za dodanie tovaru sa odvíjajú od váhy príslušnej zásielky a ceny tovaru, resp. výšky sumy na ktorú bude zásielka poistená.

 

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím, nie sú poskytované tretím stranám a po 6tich mesiacoch sú odstránené z databázy.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky akou je doručovateľská služba (adresa na dodanie) kde sú však údaje vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky

Údaje, ktoré zadávate pri objednávke:

Ako zákazník musíte pri vašej objednávke uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, emailové spojenie.

Ak nakupujete ako právnická osoba: meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, emailové spojenie a do poznámky uvediete IČO, DIČ.

      Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. 

Server www.shopmobil.sk si váži dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.

      Kupujúci použivaním internetového obchodu www.shopmobil.sk udeľuje súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré poskytne predávajúcemu pre účely nevyhnutné k vybaveniu objednávky.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len reklamácie")

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy pri nákupe v eshope www.shopmobil.sk

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením §7 odst.1 zákona č.102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len ZOS) ak predávajúci včas a riadne poskytol poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa §3 odst. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa ods.4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v poslední deň lehoty podľa §7 odst.1. V súlade s ustanovením § 10 ods.1 ZOS je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár nájdete aj na konci tohoto textu. V súlade s §9 odst.1 ZOS predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, tým nieje dotknuté ustanovenie §8 ods.5. V súlade s §9 odst.2 ZOS predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nieje dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pre rýchlosť Vašich spätných platieb naša spoločnosť dáva do pozornosti možnosť bankového prevodu. Predávajúci je oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde, v prípade ak zistí, že tovar, ktorý mu spotrebiteľ vrátil po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa. 

Reklamačné podmienky

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, pri použitom tovare 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať hneď pri prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Pre príjem reklamácii balíky posielajte na vyššie uvedenú adresa prevádzkovateľa. Do zásielky vložte vyplnený protokolový lístok, ktorý nájdete nižšie. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky prípadne emailom.
Predávajúci je povinný riešiť reklamáciu ihneď. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa
) t.j. kópiu reklamačného protokolu.
Predávajúci
nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Vybavenie reklamácie
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
V tomto prípade záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 1.1.2015 do doby vydania nových obchodných podmienok.

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie zmluvy: týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar _________________________________________________________________ dátum prijatia tovaru _________________________________________________________________ meno a priezvisko spotrebiteľa: _________________________________________________________________ adresa spotrebiteľa _________________________________________________________________ súhlasím s tým aby mi boli peniaze vrátene na číslo účtu _________________________________________________________________ kód banky _________________________________________________________________ IBAN _________________________________________________________________ podpis spotrebiteľa _________________________________________________________________ Dátum _________________________________________________________________

 

 

Meny


Konverzný kurz
1EUR = 30,1260 SKK

Informácie

Vyhľadávanie